do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...

11 Marzec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

   Kłobuck, dnia 11.03.2021r.

RM.0012.2.023.2021

Z A W I A D O M I E N I E

     Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.03.2021r. (wtorek ) o godz. 08:00 w trybie on – line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 22 z posiedzenia komisji w dniu 02.02.2021r
  Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kłobuck za okres od 01.01.2020r do 31.12.2020 r. 
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2021 roku"
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Kłobuck.
 8. Sprawy różne
  -  rozpatrzenie wniosku osoby fizycznej o dokonanie zmiany fragmentu studium
      uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck,
      dotyczącej terenów położonych w Kłobucku, obręb Zagórze, przy ul. Chodkiewicza
      działki onr.: 857,858, 859, 869.
  -  rozpatrzenie wniosku w sprawie wykupu na mienie gminy działek o numerach ewid.
      10/1 o pow. 0,0080 ha i 10,2 o pow. 0,0065 ha położonych w Kłobucku obręb 003 Niwa
      Skrzeszów z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Kasztanowej.
 9. Zamknięcie posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej