do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...

13 Listopad 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

  Kłobuck, dnia 12.10.2020r.

RM.0012.2.020.2020                                      

Z A W I A D O M I E N I E

     Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17.11.2020r. (wtorek) o godz. 08:00 w trybie on – line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
                       
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 19 z posiedzenia komisji w dniu 21.09.2020r
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej wskład gminnego zasobu nieruchomości.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. (Libidza).
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.
 10. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2021.
 11. Sprawy różne.
  -  rozpatrzenie wniosku w sprawie rozważenia możliwości montażu progów
     zwalniających lub ograniczenia prędkości do 30km/h na ul. Nadrzecznej w Łobodnie.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej