do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...

17 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 16.09.2020r.


RM.0012.2.019.2020


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21.09.2020r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

                    
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 18 z posiedzenia komisji w dniu 03.09.2020r
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Kłobuck.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Kłobuck
działalności w zakresie telekomunikacji.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie
lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck, a
pozostających w trawłym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata,
na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
6. Sprawy różne.


Przewodniczący Komiji
Jerzy Kulej


Na   podstawie   art. 25,  ust.  3  ustawy
z    dnia   8  marca  1990 roku    o    samorządzie
gminnym  (Dz. U. z 2020r. , poz. 713  )
- proszę    o   okazanie   niniejszego                                                                                                                                                                           zawiadomienia    kierownictwu    zakładu    pracy.