do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...

02 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  01.09.2020r.


RM.0012.2.018.2020


Z A W I A D O M I E N I E    

            
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3.09.2020r. (czwartek) o godz. 08:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.   

                   
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 17 z posiedzenia komisji w dniu 14.07.2020r
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020 r., w trybie naboru uzupełniającego, na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców.
6. Sprawy różne
 - wypracowanie stanowiska do propozycji zmiany stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy.
- rozważenie możliwości  montażu progów zwalniających na drodze gminnej Nr 470128 ul. Strażackiej w Białej.
- rozpatrzenie wniosku o wydzielenie z terenu działek ozn. Nr 168/2 168/4 gruntu przewidzianego planem zagospodarowania przestrzennego pod ulice Piaskową i Witosa.


                                      Przewodnczący Komisji
                                        Jerzy Kulej


Na   podstawie   art. 25,  ust.  3  ustawy
z    dnia   8  marca  1990 roku    o    samorządzie
gminnym  (Dz. U. z 2020r. , poz. 713  )
- proszę    o   okazanie   niniejszego zawiadomienia
kierownictwu zakładu pracy.