do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/POSIEDZENIE-KOMISJI-ZAGOSPODAROWANIA-PRZESTRZENNEGO/idn:1636
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...

14 Maj 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, dnia  14.05.2020r.

RM.0012.2.016.2020      

Z A W I A D O M I E N I E

     Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.05.2020r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 15 z posiedzenia komisji w dniu 24.04.2020r
  Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.  
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kłobuck
  za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r.
 4. Analiza planu wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy Kłobuck na lata 2020-2022.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców. 
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Kłobuck 
 9. Sprawy rózne.
    - rozpatrzenie wniosku odnośnie sprzedaży z gminnego zasobu części nieruchoności
      działki nr 3599/10 położonej w Kłobucku.
    - wypracowanie opinii dotyczącej podjęcia uchwaly o przystąpieniu do opracowania
       planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o pow. ok. 20ha położonego
       pomiędzy ul. Rommla a ul. Żytnią w Kłobucku, ktory to teren obowiazujace studium
       uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznacza w
       przeważającej części pod zabudowę wielorodzinną.
    - informacja dotycząca stanu technicznego jednopoziomowego budynku usytuowanego
       na nieruchomości ozn. ewid. Nr 683, położonego przy ul. Nadrzecznej 138 w
       miejscowości Biała  pozostającej w zasobie gminnym.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej