do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/POSIEDZENIE-KOMISJI-ZAGOSPODAROWANIA-PRZESTRZENNEGO/idn:1614
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...

05 Marzec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 5.03.2020r.

RM.0012.2.014.2020    

Z A W I A D O M I E N I E

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09.03.2020r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 13 z posiedzenia komisji w dniu  03.02.2020r
  Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 156/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz dotychczasowych najemców.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2020 roku".
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 11. Sprawy różne.
    - rozpatrzenie wniosku dotyczącego montażu lustra drogowego w obrębie skrzyżowania
      dróg publicznych: ul. Polnej i ul. Nadrzecznej w miejscowości Łobodno.
    - rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży na rzecz Gminy Kłobuck nieruchomości
      ozn. Nr 163/16 o pow. 0,0098ha, położonej w Białej Dolnej.
    - rozpatrzenie wniosku właściciela nieruchomości ozn. Nr 99/3 i nr 99/4 o nabycie działki
      Nr 479/3 o pow. 0,0030 ha położonej w miejscowości Rybno.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej