do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...

09 Styczeń 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 09.01.2020r.

RM.0012.1.012.2020  

Z A W I A D O M I E N I E

        Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13.01.2020r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 11 z posiedzenia komisji w dniu 25.11.2019r
  Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały wsprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie o wyrażenie zgody na zamiane nieruchomości
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości przyległych.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiące własność Gminy Kłobuck
 7. Sprawy różne:
     - wypracowanie opinii do wniosku osób fizycznych o zmianę miejscowego planu
       zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwała Nr 253/XX/2004 Rady
       Miejskiej w Kłobucku z dnia 28.X.2004r działek ozn. planie symbolem 40R gdzie nie
       ustala się przeznaczenia i warunków zabudowy.
    -  wypracowanie opinii do wniosku zarzdu Społki Wodnej wBiałej o jasne stanowisko
       w sprawie udzielenia dotacji finansowej na rzecz Spółki Wodnej jako celowej pomocy
       na utrzymanie urzadzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy Kłobucku w roku
       2019
   -   wypracowanie opinii do wniosku o zmianę organizacji ruchu na drodze gminnej ul.
       Bohaterów Bitwy pod Mokrą w sprawie rozważenia możliwości usunięcia znaku B-35 z
       tabliczką informującą.
   -   wypracowanie opinii do wniosku o zmianę organizacji ruchu na drodze gminnej
        ul. Gen. J. Rómmla w Kłobucku w sprawie rozważenia możliwości przesunięcia znaku
        D-40 (strefa zamieszkania) w rejon wjazdu do garaży od ul. Rómmla 12 i Przechodniej
   -    rozpatrzenie wniosku o nabycie z gminnego zasobu części nieruchomości ozn. Nr
        4438/19 położonej w Kłobucku, obręb Kłobuck przy ul. Boh. Bitwy pod Mokrą
        stanowiącej zieleniec.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jerzy Kulej

Na   podstawie   art. 25,  ust.  3  ustawy
z    dnia   8  marca  1990 roku    o    samorządzie
gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. , poz. 506  )
- proszę    o   okazanie   niniejszego 
zawiadomienia    kierownictwu    zakładu    pracy.