do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/POSIEDZENIE-KOMISJI-ZAGOSPODAROWANIA-PRZESTRZENNEGO/idn:1545
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...

21 Listopad 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 21.11.2019r.

RM.0012.2.011.2019                      

Z A W I A D O M I E N I E

       Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25.11.2019r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 10 z posiedzenia komisji w dniu 04.11.2019r.
  Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości. 
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie Kłobuck.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej  w Kłobucku
 8. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2020
 9. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej

Na podstawie  art.25, ust 1 ustawy    
z  dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie 
Gminnym (Dz.U. z  2019r., poz 506)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z  pracy.