do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...

30 Październik 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 30.10.2019r.

RM.0012.2.010.2019

Z A W I A D O M I E N I E                 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04.11.2019r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 9 z posiedzenia komisji w dniu 17.09.2019r.
  Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.
 3. Ocena stanu mostów nad ciekami wodnymi.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna -Etap I.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych w Libidzy przy ul.Kłobuckiej.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu polożonego w Łobodnie.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości ( Rybno).
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR 104/X/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck na cele publiczne na rzecz Powiatu Kłobuckiego.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kłobuck, a pozostającego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na czas dłuższy niż 3 lata.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 2049S.
 13. Sprawy róźne:
  -  rozpatrzenie wniosku o wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Rómmla 10 w Kłobucku od strony (Przedszkola).
  -  rozpatrzenie zasadności zmiany organizacji ruchu na drodze wewnętrznej przy bloku Nr 8 przy ul. 11 listopada w Kłobucku.
  - rozpatrzenie wniosku właściciela nieruchomości ozn. geodezyjnie nr 13 o pow. 11600 ha położonej w Białej, obręb Biała Dolna wnioskującego o jej wykup przez Gmine Kłobuck.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej