do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

17 Grudzień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 16 grudnia 2021 r.

RM.0012.2.031.2021   

Z A W I A D O M I E N I E

        Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 8.00 w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 30/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 23.11.2021 r.
  /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Kłobuck
  i zarządzanych przez Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na czas określony na rzecz dotychczasowych najemców.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłobuck.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kłobuck.
 7. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Nr 348/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2021.
 9. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022.
 10. Sprawy różne:
  - wyrażenie opinii odnośnie wniosku, dotyczącego możliwości wykupienia dzierżawionego terenu zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Cichej.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
         Jerzy Kulej