do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/POSIEDZENIE-KOMISJI-ZAGOSPODAROWANIA-PRZESTRZENNEGO-ROLNICTWA-INFRASTRUKTURY-KOMUNALNEJ-BEZPIECZENSTWA-I-PORZADKU-PUBLICZNEGO/idn:1860
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

15 Październik 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 15 października 2021 r.

RM.0012.2.029.2021  

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 października 2021 r. (czwartek) o godz. 8.00 w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 28/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 15.09.2021 r.
  /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
 3. Ponowne wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Drukarskiej.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kłobucku przy ulicach Częstochowskiej, Cielebana i Szafirowej.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości na własność Gminy Kłobuck.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej
  w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz dotychczasowych najemców.
 9. Sprawy różne:
  - wyrażenie opinii, odnośnie wniosku mieszkańców Sołectwa Zakrzew, dotyczącego montażu progów zwalniających na ul. Stawowej i ul. Zakrzewskiej (przy blokach)
  w Kłobucku;
  - wyrażenie opinii odnośnie wniosku mieszkańca Kłobucka, dotyczącego wydzierżawienia na okres 25 lat nieruchomości obecnie ozn.  geodezyjnie jako działka Nr 825/9 o pow. 0,8959 ha, położonej w Kłobucku, obręb Zagórze przy ul. Zamkowej wraz z udzieleniem zgody na jej zabudowę.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej