do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

10 Wrzesień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 09 września 2021 r.


RM.0012.2.028.2021 

        
Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 września 2021 r. (środa) o godz. 8.00
w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu Nr 27/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 10.08.2021 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
3.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec-etap II.
4.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk-etap II.
5.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej
i Drukarskiej.
6.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku.
7.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego w Kłobucku przy ulicach Częstochowskiej, Cielebana i Szafirowej.
8.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
9.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Kłobuck w zakresie gospodarki komunalnej.
10.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłobuck w 2021 roku”.
11.    Ocena stanu realizacji inwestycji po dwóch kwartałach.
12.    Sprawy różne:
- wyrażenie opinii odnośnie petycji złożonej przez mieszkańców oraz właścicieli posesji położonych w Kłobucku przy ul. Cielebana, Srebrnej, Topazowej, Szafirowej oraz Diamentowej o przeznaczenie jednej z działek gminnych pod urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz siłownię napowietrzną.
13.  Zamknięcie posiedzenia.


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.