do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

15 Marzec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 13.03.2019r.

RM.0012.2.004.2019


                                                                              

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.03.2019r. (wtorek) o godz. 8:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 3 z posiedzenia komisji w dniu 29.01.2019r.
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP
bip.gminaklobuck.pl.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
Kłobuckiego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.
4. Informacja z działalności Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w zakresie " Akcja
Zima".
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat
od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów stanowiących własność Gminy Kłobuck w prawo własności tych gruntów i
wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i
Wojska Polskiego.
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłobuck na lata 2019-2023.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy
Kłobuck w 2019r. "
9. Sprawy różne;
- rozpatrzenie wniosku odnośnie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym
z gminnego zasobu części działki nr 943/10 położonej w Kłobucku na rzecz właścicieli
nieruchomości przyległych oraz terenu o powierzchni około 30m2 stanowiącego część
działki 942/2 przygrodzonego przez właściciela działki 944.
- rozpatrzenie wniosku w sprawie ewentualnego ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków
Krzyża na fundamencie stałym znajdującego się na działce Nr 136/2 stanowiącej
własność osoby fizycznej.
- wypracowanie stanowiska w sprawie objęcia ochroną łąk położonych przy ul. Żabiej
w obrębie Rybno, gm. Kłobuck.
- wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Spółki Wodnej
w Białej na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gm. Kłobuck.
- rozpatrzenie wniosku osób fizycznych o sporzadzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Kłobucku obreb Zagorze w rejonie ulic:
Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej.


Przewodniczący Komisji
Jerzy Kulej

Na podstawie art.25, ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z 2018r.., poz 994 z późn.zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.