do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

12 Luty 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 08.02.2018r.

RM.0012.2.001.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.02.2018r. (czwartek) o godz. 800 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu Nr 9 z posiedzenia komisji w dniu 19.12.2017r.  /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIPbip.gminaklobuck.pl/
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości, na własność Gminy Kłobuck.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się w całości odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Województwo Śląskie pod drogę wojewódzką.  
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 
 6. Wypracowanie  opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury  im. Wł. Sebyły w Kłobucku na rzecz dotychczasowych najemców.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustanowienia pominika przyrody.
 8. Opracowanie planu pracy  komisji na I półrocze 2018r.
 9. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za rok 2017r.
 10. Sprawy różne.
  • rozpatrzenie wniosku właściciela działki nr 3506/18 o pow. 0,0888ha położonej w Kłobucku przy ul. Hallera zgłaszającego roszczenie o jej wykup przez Gminę Kłobuck i przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej położonej również w Kłobucku przy ul. Złotej oznaczonej nr 5500/15 o pow. 0,1295ha.
  • rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 117/5 o pow. 0,0240ha położonej w Kłobucku obręb Przybyłów. 
  • wypracowanie opinii w sprawie ewentualnego zbycia z gminnego zasobu w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1923, położonej w Łobodnie na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
  • rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych " Semper Veritas"  z Krzepic o wprowadzenie bezwzględnego zakazu posadawiania ferm hodowli i tuczu przemysłowego zwierząt gospodarkich powyżej 60 dużych jednostek przeliczeniowych  na obszarze całej gminy oraz wprowadzenie dla obszarów, na których możliwe jest posadowienie obiektów produkujących energię elektryczną ze żródeł bioodnawialnycho mocy powyżej 100 KW zakazu posadowienia obiektów kubaturowych oraz zakazu instalowania konstrukcji wyższych niż 5 mPrzewodniczący Komisji Witold Dominik


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie Gminnym ( Dz.U. z 2017 poz 1875 z poźn. zm.)
- Proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.