do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

02 Czerwiec 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 02 czerwca 2022 r.


RM.0012.4.4.2022


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 13:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 listopada 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 3/2022 z dnia 10 maja 2022 r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Analiza materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2021 r.
5. Wnioski, uwagi i pytania do Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego oraz Skarbnik Katarzyny Trzepizur.
6. Przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2021.
7. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za 2021 r.
8. Omówienie wyników kontroli pn. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłobucku za lata 2015-2021 (opracowanie projektu zaleceń pokontrolnych).
9. Sprawy różne.  
10. Zamknięcie posiedzenia.  


Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) - proszę
o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.