do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

10 Lipiec 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  10.07.2018r.

RM.0012.4.009.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 lipca 2018r. /wtorek / po zakończeniu obrad Sesji odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w  Sali Sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad Komisji Rewizyjnej.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr 6/2018 z dnia  26.06.2018r.
  4. Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przestrzegania   kryteriów legalności, celowości, rzetelności i gospodarności przez Miejski  Ośrodek Kultury w Kłobucku w zakresie działalności Statutowej a w szczególności w organizowaniu i współorganizowaniu przedsięwzięć ujętych w Statucie w § 6 ust. 1 lit. h oraz lit. m za okres 2014-2018   (podjęcie uchwały w tym zakresie).
  5. Sprawy różne 
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej .

Przewodniczący Komisji Adam Nowak


Na  podstawie   art.25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z  2018r., poz 994 z późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia 
Kierownictwu  zakładu  pracy   celem
uzyskania  zwolnienia  z   pracy.