do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ...

13 Listopad 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 12.11.2020r. 

RM. 0012.3. 019. 2020 

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

           Uprzejmie  zawiadamiam, że  w  dniu  17.11.2020r. (wtorek) godz. 11:00 w  trybie on – line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki .

Proponowany  porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 17 z posiedzenia komisji w dniu 21.09.2020r.
  /Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2022.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych dla Gminy Kłobuck na lata 2021-2027.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu" Centrum Integracji i Aktywności Społecznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1 Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.2.Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych -RIT.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.
 9. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2021.
 10. Sprawy różne.
  - Omówienie inwestycji w zakresie oświaty i sportu w roku 2020

Przewodniczący Komisji
Bartomiej Saran