do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ...

05 Marzec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  05.03.2020r.

RM.0012.3.12.2020

Z A W I A D O M I E N I E   

     Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09.03.2020r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 11 z posiedzenia komisji w dniu 04.12.2020r.
  Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 156/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XV/2019 z dnia 03.12.2019 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
 9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2019. /Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl- w zakładce Sprawozdania/.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za rok 2019
  /Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl- w zakładce Sprawozdania/
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za rok 2019
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmine Kłobuck./Sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl- w zakładce Sprawozdania/.
 13. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Saran