do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ...

21 Listopad 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 21.11.2019r.

RM.0012.3.010.2019

Z A W I A D O M I E N I E    

        Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26.11.2019r. (wtorek) o godz. 09:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 9 z posiedzenia komisji w dniu 05.11.2019r.
  Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów w Gminie Kłobuck.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku
 7. Wypracowanie  opinii do  projektu  budżetu  na  rok  2020. 
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu     współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii  na  rok 2020.
 11. Merytoryczna ocena projektów zadań inwestycyjnych na 2019 rok w zakresie kompetencji komisji
 12. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Saran

Na podstawie  art.25, ust 1 ustawy    
z  dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie  
Gminnym (Dz.U. z  2019r., poz 506 )
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z  pracy.