do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA...

09 Czerwiec 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 09 czerwca 2022 r.

RM.0012.3.6.2022

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 9.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 5/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 13.05.2022 r.
  /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
 4. Wypracowanie opinii do Raportu o Stanie Gminy Kłobuck za 2021 r. oraz do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.
 5. Sytuacja na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kłobuck.
 6. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.
 7. Przygotowanie do sezonu letniego zbiorników wodnych oraz obiektów sportowych na terenie gminy Kłobuck.
 8. Informacja na temat szkolenia dzieci i młodzieży w klubach sportowych Gminy Kłobuck.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Saran

Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.