do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

17 Grudzień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 16 grudnia 2021 r.

RM.0012.3.028.2021

Z A W I A D O M I E N I E

       Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.30 w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 27/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 23.11.2021 r.
  /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miastu Częstochowa realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Kłobuck usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 15.
 7. Podsumowanie pracy Komisji w 2021 r.
 8. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
      Bartłomiej Saran