do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

18 Listopad 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 17 listopada 2021 r.


RM.0012.3.027.2021


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00
w trybie one-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 26/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 21.10.2021 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
8. Omówienie inwestycji w zakresie oświaty i sportu w roku 2021 r. Postęp prac przy budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Saran


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) - proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.