do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

15 Marzec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 14.03.2019r.

RM. 0012.3. 004. 2019

Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.03.2019r. (piątek) godz. 10:00
odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki
Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 3/2019 z dnia 31.01.2019r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP
bip.gminaklobuck.pl/
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydata
do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłobucku.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr
468/XLV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 18 września 2018 roku w sprawie
Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck w 2020 roku.
5. Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w Gminie Kłobuck.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Kłobuck w 2018 roku
/Sprawozdanie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP
bip.gminaklobuck.pl – w zakładce Sprawozdania/
7. Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych „Gmina Kłobuck dla
rodziny – Karta Dużej Rodziny”
/Sprawozdanie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP
bip.gminaklobuck.pl – w zakładce Sprawozdania/
8. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-
2020” za rok 2018.
/Sprawozdanie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP
bip.gminaklobuck.pl – w zakładce Sprawozdania/
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za
rok 2018
/Sprawozdanie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP
bip.gminaklobuck.pl – w zakładce Sprawozdania/
10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2018 /Sprawozdanie
zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl –11. Sprawy różne.

Na podstawie art. 25, ust . 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z 2018r. , poz 994 z późn.zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.