do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI  EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

11 Wrzesień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 10.09.2018r.   

RM. 0012.3. 005. 2018      

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

           Uprzejmie  zawiadamiam, że  w dniu  14 września 2018r. (piątek) godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki  w  Sali   Sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  przy ul.  11 Listopada 6

Proponowany  porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie   posiedzenia,   zmiany   w   porządku   obrad.
 2. Przyjęcie   protokołu   Nr 4/2018   z   dnia   19.06.2018r.  
  /projekt protokołu został  zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/ 
 3. Wypracowanie   opinii   do   projektu   uchwały  w   sprawie  odmowy  uwzględnienia wezwania  do  usunięcia  naruszenia  prawa.
 4. Wypracowanie   opinii   do   projektu   uchwały  w   sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki  próchnicy  zębów  w populacji  dzieci  8-letnich  w  Gminie  Kłobuck  na  lata 2018-2021”.  
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Kłobuck w 2010 roku.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 7. Wypracowanie  opinii do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Kłobucka dla najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców Gminy Kłobuck oraz określenia zasad ich przyznawania.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kłobuck. 
 9. Wypracowanie  opinii  do projektu  uchwały w sprawie przystąpienia  Gminy Kłobuck  do realizacji  projektu  „Anioł Stróż dla Seniora”  w ramach  Priorytetu IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.  
 10. Wypracowanie opinii do  projektu uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Kłobuck do realizacji projektu „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” w ramach Priorytetu IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i  zdrowotnych – RIT.
 11. Wypracowanie opinii do projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy w Kłobucku.  
 12. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Tomasz Kasprzyk

Na    podstawie    art. 25,   ust . 3   ustawy    
 z  dnia  8 marca  1990 roku  o  samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z   2018r. ,  poz 994  z   późn.zm.)
-  proszę   o  okazanie   niniejszego  zawiadomienia 
Kierownictwu   zakładu   pracy   celem
uzyskania  zwolnienia   z   pracy.