do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

13 Kwiecień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 12.04.2018r. 

RM.0012.3.003.2017      

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  17.04.2018r.  (wtorek)  godz. 10:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany  porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu Nr 2/2018 z dnia 20.03.2018r.  /projekt protokołu został  zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/ >Rada Miejska, >Komisje Rady, >Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki,  >  projekt   protokołu   z   komisji   Nr  2/2018   z   dnia   20.03.2018r.

  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kłobuck na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  numerów, granic oraz siedzib obwodowych  komisji wyborczych.

  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych  zatrudnionych  w  szkołach  podstawowych  i  przedszkolach   na   terenie   Gminy   Kłobuck.

  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym  powierzono   stanowisko  kierownicze   w   oświatowych    jednostkach   organizacyjnych    prowadzonych   przez  Gminę  Kłobuck.   

  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Kłobuck

  7. Analiza bieżącej działalności Biblioteki Publicznej.

  8. Zapoznanie się z naborem do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019.

  9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok./ ocena została umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania.

  10. Sprawy  różne.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kasprzyk


Na  podstawie  art. 25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z   2017r. ,  poz 1875  z   późn.zm.)
-  proszę  o okazanie  niniejszego  zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy  celem
uzyskania zwolnienia z pracy.