do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI  EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI  SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

20 Listopad 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  17.11.2018r.

RM. 0012.1. 010. 2017 ...

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  28 listopada  2017r.  (wtorek)  godz. 10:30 odbędzie się posiedzenie Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki  w  Sali   Nr  20  w  budynku  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  przy ul. Zamkowej 12.

Proponowany  porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie  protokołów:
  - Nr 8/2017  z  dnia  24.10.2017r. 
  - Nr 9/2017  z  dnia  30.10.2017r.     
  /projekty protokołów zostały  zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/  >Rada Miejska, >Komisje Rady, >Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki,  >  projekty  protokołów  z  komisji,  projekt  protokołu  Nr 8/2017  z  dnia  24.10.2017 r. oraz Nr 9/2017  z  dnia 30.10.2017r.
 3. Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie   nadania  statutu  Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku.
 4. Wypracowanie   opinii   do  projektu  uchwały   w  sprawie   uchwalenia   programu współpracy Gminy Kłobuck  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami prowadzącymi   działalność  pożytku  publicznego  na   rok  2018.
 5. Wypracowanie  opinii do projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  szkół  i  placówek  wychowania  przedszkolnego  niepublicznych  oraz  publicznych  prowadzonych  przez  osoby  prawne inne  niż  Gmina  Kłobuck  lub  osoby fizyczne  oraz trybu  przeprowadzania  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania  i  wykorzystywania.
 6. Wypracowanie  opinii   do  projektu   budżetu  na  2018 rok.
 7. Analiza  bieżącej  działalności MOK w Kłobucku.
 8. Sprawy  różne.

Przewodniczący Komisji Tomasz Kasprzyk


Na  podstawie  art. 25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z   2017r. ,  poz 1875.)
-  proszę  o okazanie  niniejszego  zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy  celem
uzyskania zwolnienia z pracy.