do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

04 Maj 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 04.05.2017r.

RM.0012.3.004.2017  

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 maja 2017r. (wtorek) o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury,  Sportu i Turystyki w Sali Nr 20 w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12


Proponowany  porządek posiedzenia:

 1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie  protokołu  Nr 3/2017  z  dnia   04.05.2017r. /projekt  protokołu  został   umieszczony  na  stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego w  bip.gminaklobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  -Komisja   Edukacji   Publicznej, Ochrony   Zdrowia,  Polityki   Społecznej,  Kultury, Sportu   i  Turystyki, projekty  protokołów  z  komisji,   -projekt   protokołu  Nr 3/2017  z   04.05.2017r. 
 3. Wypracowanie  opinii  do   projektu  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia   petycji   nauczycieli  Szkoły  Podstawowej  Nr 1  w  Kłobucku    - RM.152.001.2017         
 4. Wypracowanie  opinii  do   projektu  uchwały  w  sprawie  utworzenia Żłobka Gminnego w Kłobucku.
 5. Wypracowanie opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  nadania statutu Żłobkowi  Gminnemu w Kłobucku.
 6. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w   sprawie  określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych  pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym  przy  przyjęciu  kandydatów zamieszkałych  poza  obwodem publicznej  szkoły  podstawowej  do   klas  pierwszych  publicznych   szkół  podstawowych, dla  których  organem  prowadzącym  jest   Gmina Kłobuck oraz określenia  dokumentów niezbędnych do ich prowadzenia.
 7. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   uchwały  w   sprawie   określenia kryteriów wraz z  przyznaną liczbą punktów branych  pod  uwagę  na  drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego  do  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem   prowadzącym  jest  Gmina Kłobuck  oraz  określenia dokumentów niezbędnych  do  ich  potwierdzenia.  
 8. Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie   zmiany Uchwały Nr 246/XXVII/2016 Rady Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  22 listopada 2016 roku  w  sprawie   ustalenia   trybu   udzielania   i  rozliczania  dotacji   ze  środków  budżetu  gminy  na  prowadzenie  szkoły publicznej  przez  osoby  prawne  niebędące  jednostkami  samorządu terytorialnego  lub  osoby fizyczne  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości   ich  pobrania  i  wykorzystywania.
 9. Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie   zmiany Uchwały Nr 247/XXVII/2016 Rady Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  22 listopada 2016 roku  w  sprawie   ustalenia   trybu   udzielania   i  rozliczania  dotacji   ze  środków   budżetu   gminy   na  prowadzenie  niepublicznych  przedszkoli  i  innych  niepublicznych  form  wychowania przedszkolnego  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania   i wykorzystywania.
 10. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały   nr 202/XXIII/2016  Rady  Miejskiej   w  Kłobucku  z  dnia 12 lipca  20016r.  w  sprawie  wprowadzenia  na  terenie  Gminy  Kłobuck  Programu   dla   rodzin   wielodzietnych „Gmina   Kłobuck   dla   rodziny – Karta   Dużej   Rodziny”.
 11. Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie  zasad  usytuowania   miejsc  sprzedaży  i  podawania  napojów  alkoholowych   na   terenie  Gminy  Kłobuck.   
 12. Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 232/XXVII/2016  Rady  Miejskiej w Kłobucku z dnia 22.11.2016r. w sprawie  uchwalenia  gminnego  programu  profilaktyki i rozwiązywania  problemów  alkoholowych  na  2017r.          
 13. Sprawozdanie   z   realizacji  „Gminnego   programu  wspierania  rodziny na lata 2015-2017”  za rok  2016. /sprawozdanie  zostało  umieszczone   na   stronie   internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  BIP bip.gminaklobuck.pl/  w zakładce Sprawozdania.    
 14. Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  rok  2016. /ocena  została  umieszczone   na    stronie    internetowej    Urzędu Miejskiego w  BIP bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania.
 15. Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  Gminy  Kłobuck  z  organizacjami  pozarządowymi  za  2016rok. /sprawozdanie  zostało  umieszczone   na   stronie   internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  BIP bip.gminaklobuck.pl/  w zakładce Sprawozdania.   
 16. Analiza bieżącej działalności Biblioteki Publicznej oraz  jej filii.
 17. Zapoznanie  się  z  naborem  do  klas  pierwszych  szkół  podstawowych  i  przedszkoli  w  roku  szkolnym  2017/2018.
 18. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kasprzyk

Na   podstawie  art. 25,  ust. 3  ustawy    
z dnia 8 marca 1990 roku  o  samorządzie   
Gminnym ( Dz.U. z  2016.r., poz  446  z późn.zm.)
- proszę  o  okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu   zakładu   pracy   celem
uzyskania   zwolnienia   z   pracy.