do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

25 Styczeń 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

                                                                                                                     Kłobuck, dnia 25.01.2017r.

RM.0012.3.001.2017

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 01.02.2017r. (środa) o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.

Proponowany  porządek posiedzenia:
1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2.  Przyjęcie  protokołu  Nr 9/2016  z  dnia   21.12.2016r.
       /projekt  protokołu  został   umieszczony  na  stronie  internetowej Urzędu  Miejskiego
        w  bip.gminaklobuck.pl/    >Rada Miejska  >Komisje Rady  
        -Komisja   Edukacji   Publicznej, Ochrony   Zdrowia,  Polityki   Społecznej,  Kultury,
         Sportu   i  Turystyki,
        -projekty  protokołów  z  komisji,   -projekt  protokołu  Nr 9/2016  z  21.12.2016r.
3. Wypracowanie opinii  do projektu  uchwały  w sprawie   projektu  dostosowania  sieci szkół  podstawowych  i  gimnazjów  w  Gminie  Kłobuck  do  nowego ustroju szkolnego.
4. Wypracowanie  opinii  do  projektu uchwały   w  sprawie   określenia  wysokości  opłat za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego w  placówkach  prowadzonych  przez Gminę  Kłobuck .  
5. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały   w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr
             233/XXVII/2016  z  dnia  22 listopada 2016 r. w sprawie  uchwalenia  Gminnego
             Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na  rok  2017.   
6. Sprawozdanie   z   wysokości   średnich    wynagrodzeń    nauczycieli    na   stopniach
             awansu   zawodowego   w   szkołach   podstawowych   prowadzonych   przez   Gminę Kłobuck  w 2016 roku.
             /sprawozdanie  zostało   umieszczone   na  stronie   internetowej   Urzędu     bip.gminaklobuck.pl/   w   zakładce    Sprawozdania/.  
7. Sprawozdanie  z działalności Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony  Zdrowia , Polityki
             Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki   za  2016 rok.
8. Zatwierdzenie  planu pracy Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony  Zdrowia , Polityki
             Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki  na  I półrocze 2017 roku.      
9. Sprawy różne.
             - pismo Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej  Nr 1  w  Kłobucku  o  ponowne
               rozpatrzenie   i  zmianę  proponowanych  granic  obwodów   szkolnych.
             - zapoznanie się  z  projektem Statutu  Gminy Kłobuck  oraz  z  uzasadnieniem.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kasprzyk

Na   podstawie  art. 25,  ust. 3  ustawy    
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z  2016.r., poz  446  z późn.zm.)
- proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu   zakładu   pracy   celem
uzyskania   zwolnienia   z   pracy.