do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU...

23 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe



Kłobuck, dnia 23.09.2020r.


RM.0012.1.024.2020


Z A W I A D O M I E N I E


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.09.2020 r. (wtorek) o godz. 8:30 w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopda 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 23 z posiedzenia komisji w dniu 21.09.2020
    Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr 223/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 września 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych"
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck.
  6. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek


Na podstawie  art.25, ust 1 ustawy    
z  dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym( Tj.Dz.U. z  2020r., poz 713 )                                                                                      
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z  pracy.