do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU...

17 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 16.09.2020r.


RM.0012.1.023.2020  

                                      
Z A W I A D O M I E N I E


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21.09.2020 r. (poniedziałek ) o godz. 9:00 w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopda 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 22 z posiedzenia komisji w dniu 07.09.2020 Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck.
5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za i półrocze 2020
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck
7.  Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek


Na podstawie  art.25, ust 1 ustawy    
z  dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym( Tj.Dz.U. z  2020r., poz 713 )                                                                                      
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z  pracy.