do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/POSIEDZENIE-KOMISJI-BUDZETU/idn:1634
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU...

14 Maj 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

    Kłobuck, dnia 14.05.2020r.

RM.0012.1.020.2020

Z A W I A D O M I E N I E

      Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.05.2020 r. (poniedziałek ) o godz. 10:00 w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopda 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 19 z posiedzenia komisji w dniu 24.04.2020
    Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck.
  5. Omówienie sprawozdania Burmistrza w zakresie wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2019.
  6. Analiza wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych za rok 2019r.
  7. Koszt zimowego utrzymania dróg w gminie Kłobuck.
  8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek