do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU...

05 Marzec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 05.03.2020r.

RM.0012.1.018.2020

Z A W I A D O M I E N I E

     Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09.03.2020r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 17 z posiedzenia komisji w dniu 03.02.2020r
  Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 156/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck. 
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XV/2019 z dnia 03.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 12. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek