do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW...

09 Czerwiec 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 09 czerwca 2022 r.

RM.0012.1.6.2022

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 10.30 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz sprawdzenie kworum.
 2. Zmiany w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 5/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 13.05.2022 r.
  /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
 4. Wypracowanie opinii do Raportu o Stanie Gminy Kłobuck za 2021 r. oraz do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2022.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłobuck na lata 2022-2032.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marcin WojtysekNa podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.