do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

18 Listopad 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 17 listopada 2021 r.


RM.0012.1.038.2021


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 08.00
w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 37/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 04.11.2021 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kłobucka.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.
9. Omówienie stawek podatkowych na 2022 r.
10. Wstępne zaopiniowanie budżetu na 2022 r.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) - proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.