do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

10 Wrzesień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 09 września 2021 r.


RM.0012.1.035.2021


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 września 2021 r. (środa) o godz. 10.00
w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu Nr 34/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 10.08.2021 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
3.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
4.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku  z  dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.
5.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck.
6.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2021 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów.
7.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 252/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021.
8.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 320/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
9.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
10.    Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
11.    Informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych do budżetu Gminy Kłobuck
w pierwszym półroczu 2021 r.
12.    Sprawy różne.
13.    Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz 1372)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.