do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

11 Czerwiec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 11.06.2021r.


RM.0012.1.032.2021

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.06.2021 r. (wtorek) o godz. 11:00 w trybie on – line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 31 z posiedzenia komisji w dniu 12.05.2021
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku  z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku.  
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
9. Wypracowanie opinii do raportu o stanie Gminy Kłobuck za rok 2020 oraz projektu
uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka wotum zaufania.
10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.
11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłobucka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2031 Gminy Kłobuck.
14. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.).
15. Informacja dotycząca stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2021.  
16. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.


Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek