do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/POSIEDZENIE-KOMISJI-BUDZETU-FINANSOW-HANDLU-USLUG-I-OCHRONY-SRODOWISKA/idn:1546
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

21 Listopad 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 21.11.2019r.

RM.0012.1.012.2019                        

Z A W I A D O M I E N I E

       Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25.11.2019r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 12 z posiedzenia komisji w dniu 04.11.2019r
  Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących zarządów osiedli oraz  sołtysów w Gminie Kłobuck.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci i młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii  na  rok 2020.
 12. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek

Na podstawie  art.25, ust 1 ustawy    
z  dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym (Dz.U. z  2019r., poz 506 ) 
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z  pracy.