do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

24 Kwiecień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 24.04.2019r.

RM. 0012.1. 005. 2019

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 maja 2019r. (poniedziałek) godz. 8:00
odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony
Środowiska w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
przy ul. 11 Listopada 6.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 4/2018 z dnia 19.03.2019r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 349/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (z późn.zm.).
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 30/IV/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłobuck w 2019 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów.
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/IV/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck .
8. Omówienie sprawozdania Burmistrza w zakresie wykonania budżetu Gminy za rok 2018.
9. Analiza wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.
10. Sprawy różne
11 Zamknięcie posiedzenia komisji.


Na podstawie art.25, ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z 2019r. , poz 506 t.j.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.