do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

15 Marzec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 12.03.2019r.

RM. 0012.1. 004. 2019

Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2019r. (wtorek) godz. 10:30
odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony
Środowiska w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
przy ul. 11 Listopada 6.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 3/2018 z dnia 31.01.2019r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w
BIP bip.gminaklobuck.pl/
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania środków
finansowych dla Policji.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok
2019
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2018
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.
6. Informacja o windykacji zaległości podatkowych oraz ściągalności za 2018 r.
7. Sprawy różne
- wniosek odnośnie zajęcia stanowiska w sprawie objęcia ochroną łąk położonych przy
ul. Żabiej w obrębie Rybno, gm. Kłobuck.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Na podstawie art.25, ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z 2018r. , poz 994 z późn.zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług
i Ochrony Środowiska
Marcin Wojtysek