do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE

29 Czerwiec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 28.06.2021 r.


BURMISTRZ KŁOBUCKA OGŁASZA
drugi przetarg ustny nieograniczony na:
sprzedaż nieruchomości, położonej w Gminie Kłobuck, obręb Libidza.


Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Kłobuck, położona jest w miejscowości Libidza, obręb Libidza przy ulicach Pokrzyńskiego i Kościelnej, składa się z:  
– działki nr 320/5 o powierzchni 0,0484 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie – X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą Kw Nr CZ2C/00035528/0;
– działki nr 410/4 o powierzchni 0,0282 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie – X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą Kw Nr CZ2C/00046659/7.

Kształt działek jest nieregularny, w terenie tworzą jedną zorganizowaną całość. Wzdłuż ulicy Pokrzyńskiego nad działkami 410/4 i 320/5 przebiega napowietrzna linia energetyczna nn.
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę zagrodową – symbol MNR z dopuszczeniem zabudowy usługowej.
W księdze wieczystej KW CZ2C/00035528/0 ujawniona jest na rzecz ENION Spółka Akcyjna, Kraków, służebność przesyłu obciążająca działkę Nr 320/2 na czas nieoznaczony, polegająca na lokalizacji słupowej stacji transformatorowej 15KV/04KV (obecnie teren działki 320/3) oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej 15KV (teren działki 320/5) oraz korzystaniu z obciążonej nieruchomości w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji i konserwacji wymienionych urządzeń. Dział III i IV księgi wieczystej KW CZ2C/00046659/7 wolny od wpisów.  
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony zorganizowany dnia 28.05.2021 r. na sprzedaż nieruchomości  zakończył się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 41.000,00 zł netto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych).                                                                                                                   
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT (tj.23%).
Wadium w pieniądzu w wysokości 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
    
Przetarg rozpocznie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul.11 Listopada 6 w sali sesyjnej dnia 24 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
– wpłata wadium najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego      w Kłobucku Nr 55 8248 0002 1000 0000 0361 0004 Bank Spółdzielczy w Kłobucku (tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu), za datę wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na w/w konto;
– zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490 z późn. zm.);
– okazanie Komisji Przetargowej  przed przystąpieniem do przetargu dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, w przypadku osób prawnych odpisu z KRS a w razie reprezentowania przez pełnomocnika – odpisu właściwego pełnomocnictwa, w przypadku spółki cywilnej aktualnego wpisu do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wszystkich wspólników lub oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez wszystkich wspólników z podaniem nr NIP i REGON spółki (za aktualny uważa się dokument ważny pod względem prawnym w dniu przetargu), właściwego pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wspólników, promesy na nabycie nieruchomości w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemcę w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
– złożenie pisemnego oświadczenia, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu, regulaminem przetargu oraz że znany jest mu przedmiot przetargu i że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń;
– złożenie odpisu pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym uprawniającego do uczestnictwa w przedmiotowym przetargu - w przypadku, gdy uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika oraz w przypadku, gdy w przetargu będzie uczestniczyć tylko jeden z małżonków a nabycie ma nastąpić z majątku wspólnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone bez odsetek na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a zwrócone pozostałym uczestnikom przetargu bez odsetek w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się u Notariusza bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Kłobucka może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega w takiej sytuacji zwrotowi.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata wylicytowanej ceny nabycia na rachunek Urzędu Miejskiego w Kłobucku co najmniej na dwa dni przed terminem wyznaczonym do podpisania umowy przenoszącej własność.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granicy działki i koszty przeniesienia prawa własności (opłata notarialna i sądowa).  
 
Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku,  ul. 11 Listopada 6, przed urzędem, opublikowane na stronach  internetowych www.gminaklobuck.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminaklobuck.pl, a wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w prasie o zasięgu lokalnym.

W związku z trwającym stanem epidemii Burmistrz Kłobucka zastrzega możliwość przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o czym poinformuje na stronach internetowych urzędu (w tym BIP), na co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu oraz wskaże w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć (§ 30b ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.09.2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1698).

Ogłoszony przetarg może być odwołany przez Burmistrza Kłobucka jedynie z ważnych powodów, poprzez niezwłoczne poinformowanie o odwołaniu przetargu w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu, wraz z podaniem przyczyny jego odwołania.
Szczegółowe informacje w tym dotyczące nieruchomości, regulaminu przetargu oraz ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul.11 Listopada 6 lub pod nr telefonu  tel. 34 3100180, 34 3100184 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 14.00, (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).
Uwaga: Wejście na teren urzędu na 10 min przed wyznaczoną godziną przetargu wejściem głównym z zachowaniem zasad obowiązujących w dniu 25.08.2021 r. przy osobistej wizycie w urzędzie, a wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ogłoszenie - skan 21-06-29 08:20 787.4KB pobierz plik: ogłoszenie - skan