do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE

15 Kwiecień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 15.04.2019 r.

BURMISTRZ KŁOBUCKA OGŁASZA

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłobuck

Lp. Położenie nieruchomości i nr księgi wieczystej Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów  Powierzchnia w ha  Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł Wadium w zł  Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
1 Kłobuck,
obręb Kłobuck
CZ2C/
00005862/4
5500/1 0,3120 140.000,00 zł
plus 23% VAT
14.000,00  Działka budowlana o kształcie nieregularnym zbliżonym do trójkąta, położona przy nieutwardzonej drodze gminnej - ul.Cielebana, w której przebiega sieć elektroenergetyczna i wodociąg , kanalizacja sanitarna dostępna z ul. Szkolnej. -przeznaczenie podstawowe:U- usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, obiekty użyteczności publicznej z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jako funkcji uzupełniającej;
- dopuszcza się zagospodarowanie terenu w sposób wariantowy dla lokalizacji obiektów związanych z obsługa transportu samochodowego;
- zakaz lokalizacji przedsięwziąć kwalifikowanych do mogących znacząco wpłynąć na środowisko ;
- zakaz lokalizacji :składów i magazynów, instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz recyklingu pojazdów, punktów zbierania surowców wtórnych ( w tym złomu) i odpadów, obiektów handlowych o powierzchni użytkowej powyżej 400 m 2 ;
- przeznaczenie dopuszczalne: urządzenie infrastruktury technicznej.

Pierwszy przetarg ustny na w/w nieruchomość zorganizowany dnia 14.02.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ustny na w/w nieruchomość zorganizowany dnia 08.04.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotowa nieruchomości nie jest obciążona długami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich .
Przetarg rozpocznie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul.11 Listopada 6 w sali sesyjnej dnia 24.05.2019 r. o godz. 12.00.

Minimalne postąpienie w przetargu wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 • wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 20.05.2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Kłobucku Nr 55 8248 0002 1000 0000 0361 0004 Bank Spółdzielczy w Kłobucku (tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz numer działki, której wadium dotyczy);
 • Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
 • okazanie, przed przystąpieniem do przetargu, Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, w przypadku osób prawnych odpisu z KRS i właściwego pełnomocnictwa do reprezentowania, a w przypadku spółki cywilnej aktualnego wpisu do do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej z podaniem nr NIP i REGON spółki (za aktualny uważa się dokument ważny pod względem prawnym w dniu przetargu), właściwe pełnomocnictwo do reprezentowania spółki;
 • promesę na nabycie nieruchomości w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
 • pełnomocnictwo notarialne małżonka do uczestnictwa w przetargu na daną nieruchomość – w przypadku, gdy w przetargu będzie uczestniczył jedynie jeden ze współmałżonków;
 • oświadczenie w formie pisemnej, że uczestnik zapoznał się z z warunkami przetargi, regulaminem przetargu oraz że znany jest mu przedmiot przetargu i że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń;
 • jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wpłacone wadium zostanie:

 • zaliczone bez odsetek uczestnikowi , który przetarg wygra na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny nieruchomości;
 • zwrócone pozostałym uczestnikom przetargu bez odsetek w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się u Notariusza bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Kłobucka może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów (tj.23%).
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata wylicytowanej ceny brutto na rachunek Urzędu Miejskiego w Kłobucku co najmniej w przeddzień terminu wyznaczonego do podpisania umowy w formie aktu notarialnego.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granicy działki i koszty przeniesienia prawa własności (opłata notarialna i sądowa).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6 (parter), opublikowane na stronach internetowych www.gminaklobuck.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminaklobuck.pl , a wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w prasie.
Ogłoszony przetarg może być odwołany przez Burmistrza Kłobucka jedynie z ważnych powodów, poprzez niezwłoczne poinformowanie o odwołaniu przetargu w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu , wraz z podaniem przyczyny jego odwołania.
Szczegółowe informacje w tym dotyczące nieruchomości, regulaminu przetargu oraz ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul.11 Listopada 6 (pokój nr 23 ), tel. 343100180 , w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 14.00.

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie Burmistrza.pdf 19-04-15 10:33 0.97MB pobierz plik: Ogłoszenie Burmistrza.pdf
pdf Informacja_o_wyniku_przetargu.pdf 19-05-31 10:39 219.75KB pobierz plik: Informacja_o_wyniku_przetargu.pdf