do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE

06 Czerwiec 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 06.06.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Kłobucka o g ł a s z a
I p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y n a d z i e r ż a w ę:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
gruntu będącego własnością Gminy Kłobuck, przeznaczonego pod uprawy polowe i ogrodnicze

Przedmiotem przetargu jest grunt o pow. ok. 0,0038 ha stanowiący część nieruchomości ozn. ewid. Nr 807/7, 807/8, 807/9, położonych przy ul. Spokojnej w Kłobucku, obręb Kłobuck, Kw Nr CZ2C/00030393/9 i CZ2C/00030394/6,

minimalna stawka wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wynosi 55,00 zł netto.


WARUNKI PRZETARGU:

  • warunkiem przystąpienia do przetargu jest podpisanie regulaminu przetargu, projektu umowy oraz oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu,
  • uczestnicy przetargu licytować będą wysokość stawki rocznego czynszu za dzierżawiony grunt,
  • wysokość minimalnego postąpienia ustalona została na kwotę 5,00 zł.
  • osoby zalegające wobec Gminy Kłobuck z płatnością należności wynikających z treści umów dzierżawy lub innych zobowiązań określonych ustawowymi przepisami, są wykluczone z uczestnictwa w przetargu.
    Wykluczenie dotyczy również współmałżonków osób będących dłużnikami Gminy, o ile pozostają we wspólności majątkowej z dłużnikiem.

Przetarg odbędzie się 09.07.2018 r. o godz. 13.oo w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6.

Umowa na dzierżawę nieruchomości będzie zawarta na okres 3 lat.
Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości gruntowej będącej
przedmiotem dzierżawy wg stawek ustalonych corocznie.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo waloryzacji wysokości stawki czynszu raz w roku, wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych w Monitorze Polskim w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronach internetowych Gminy Kłobuck bip.gminaklobuck.pl, www.gminaklobuck.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kłobucku.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przedmiotów licytacji oraz warunków ich dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kłobucku - pokój nr 23 ( tel. 34 310 01 80 w godz. od 8oo do 14oo w dni robocze z wyłączeniem sobót).
Burmistrz Kłobucka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 


Kłobuck, dnia 12 lipca 2018 r.


INFORMACJA

Burmistrz Kłobucka niniejszym informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na 3-letni okres dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Kłobuck, przeznaczonego pod uprawy polowe i ogrodnicze został zorganizowany dnia 09.07.2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.

Przedmiotem przetargu był grunt o pow. ok. 0,0038 ha stanowiący część nieruchomości ozn. ewid. Nr 807/7, 807/8, 807/9, położonych przy ul. Spokojnej w Kłobucku, obręb Kłobuck, dla których Sąd Rejonowy w Częstochowie - X Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgi wieczyste Nr CZ2C/00030393/9 i CZ2C/00030394/6. Minimalna stawka wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wynosiła 55,00 zł netto.

W dniu 09.07.2018 r. do przetargu na dzierżawę gruntu opisanego w ogłoszenia Burmistrza Kłobucka z dnia 06.06.2018 r. przystąpił jeden uczestnik (Pani Paulina Ledwoń ), który zaoferował w drodze licytacji roczną stawkę czynszu netto w wysokości 60,00 zł.

Osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu nie było.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz na stronach internetowych na okres 7 dni.

 

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie.pdf 18-06-06 08:27 566.4KB pobierz plik: Ogłoszenie.pdf
pdf Skan.pdf 19-04-26 07:40 294.07KB pobierz plik: Skan.pdf