do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE

10 Styczeń 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 10.01.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Kłobucka o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony na najem

części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, o pow. 0,4487 ha oznaczonej numerem geodezyjnym 2010/10, położonej w Łobodnie przy ul. Prusa, (o pow. całkowitej 0,5021 ha), ogrodzonej, zabudowanej budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym o pow. zabudowy 75,00 m2 oraz kompleksem garaży o pow. zabudowy 413,00 m2 z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej nie zaliczanej do mogącej pogorszyć stan środowiska. Najmowi nie podlega jeden boks garażowy wraz z częścią gruntu wykorzystywany jako magazyn przez zarządcę nieruchomości sąsiedniej.

WARUNKI PRZETARGU :
- stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za najem całości zabudowanej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wynosi 1.000,00 złotych plus podatek VAT, wg obowiązującej stawki,
- uczestnicy przetargu licytować będą wysokość stawki miesięcznego czynszu najmu netto,
- wartość postąpienia ustalona została na kwotę 50,00 zł (plus podatek VAT wg obowiązującej stawki),
- warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium wynoszącego 1.200,00 złotych na konto depozytowe Gminy Kłobuck w Banku Spółdzielczym w Kłobucku Nr 55 8248 0002 1000 0000 0361 0004 do dnia 09.02.2018 r., podpisanie regulaminu przetargu oraz oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym budynku zlokalizowanego na nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.
- osoby zalegające wobec Gminy Kłobuck z płatnością należności wynikających z treści umów dzierżawy lub innych zobowiązań określonych ustawowymi przepisami, są wykluczone z uczestnictwa w przetargu.
Wykluczenie dotyczy również współmałżonków osób będących dłużnikami Gminy, o ile pozostają we wspólności majątkowej z dłużnikiem.

Przetarg odbędzie się 12.02.2018 r.  o  godz. 1300
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6.

Umowa najmu będzie zawarta na okres 3 lat.
Wadium wpłacone przez uczestnika, których wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu a w przypadku uchylenia się od podpisania umowy, przepada na rzecz Wynajmującego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygra przetargu, zostanie zwrócony w terminie 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu.
Przed podpisaniem umowy najmu, osoba która wygrała przetarg zobowiązana jest do wpłacenia kaucji zabezpieczającej, w wysokości równej trzymiesięcznej opłacie wylicytowanej stawki czynszowej plus podatek VAT wg obowiązującej stawki (ustalonej w drodze licytacji).
Wynajmujący zastrzega sobie prawo waloryzacji stawki czynszu raz w roku zgodnie ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług  konsumpcyjnych, publikowanego w Monitorze Polskim w formie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz w przypadku zmiany stawki podatku VAT, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Przyszły najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości, będącej przedmiotem najmu, wg obowiązujących w Gminie Kłobuck stawek.

Szczegóły informacji dotyczące w/w przedmiotu licytacji oraz warunków jego najmu (projekt umowy najmu) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kłobucku – pokój nr 23.
Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Burmistrz Kłobucka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie 10.01.2018.pdf 18-01-10 09:40 658.57KB pobierz plik: Ogłoszenie 10.01.2018.pdf
pdf Informacja o wyniku przetargu - skan 18-02-13 07:39 185.13KB pobierz plik: Informacja o wyniku przetargu - skan