do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE

11 Sierpień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE

Burmistrza Kłobucka
w sprawie stypendium szkolnego
 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłobuck

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 roku poz. 1943 z późn. zm.) istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  1. 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach  planu nauczania,
    a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.  

Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć 514 zł netto.

Wnioski o stypendium można składać w siedzibie Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym w Kłobucku ul. Zamkowa 12 (I piętro) 

od 16 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r.

Realizacja pomocy uzależniona jest od wielkości dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na ten cel JST.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać w szczególności:
1. dane ucznia,
2. załącznik do wniosku potwierdzający liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
3. zaświadczenie o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:
a. zaświadczenie o wysokości dochodów (pomniejszone o podatek dochodowy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne),
b. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej),
c. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy
(z prawem lub bez prawa do zasiłku)
d. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
e. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
f. zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego (ilość hektarów przeliczeniowych),
g. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – zaliczka alimentacyjna
h. odcinek renty/emerytury
i. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
j. zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej.

Wnioski dostępne są w CEA w Kłobucku ul. Zamkowa 12 ( I piętro), w szkołach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku – www.gminaklobuck.pl – oraz na stronie BIP -  bip.gminaklobuck.pl

WNIOSEK
ZAŁĄCZNIK