do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ

16 Listopad 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)  
  W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020  
WSPÓŁPFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
W PODPROGRAMIE 2021


Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Miasta i Gminy Kłobuck działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.
 
Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Miasta i Gminy Kłobuck.
 
Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Miasta i Gminy Kłobuck pomocy żywnościowej w okresie: grudzień 2021 – maja 2022.
 
Wymagania wobec Partnera:
Podmiot chcący realizować działania w ramach POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2021 jest zobowiązany do zapewnienia i przestrzegania minimalnych standardów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 z dnia 11 maja 2021  r., tj.:
1.  W obszarze administrowania:  
1)  posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę dystrybucji żywności, tj. m.in. pomieszczenia do obsługi administracyjnej, telefonu, i o ile to możliwe, komputera,  
2)  zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej, o ile posiada stronę internetową, zawierającej opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2021,  
3)  zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej: finansowania POPŻ ze środków UE, kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w ramach Podprogramu 2021, zasad przekazywania artykułów spożywczych oraz możliwości i trybu składania skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację,  
4)  zapewnienie współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej,  
5)  wydawanie żywności wyłącznie w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja i/lub dostarczanie artykułów spożywczych do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących,  
6)  organizowanie dystrybucji żywności w sposób zapobiegający wszelkiej stygmatyzacji i dyskryminacji beneficjentów programu,  
7)  prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikowanie dokumentów uprawniających do skorzystania z pomocy.  
2.  W obszarze magazynowania:  
1)  posiadanie pomieszczeń magazynowych umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,  
2)  zapewnienie  monitoringu/ochrony  za  pośrednictwem  specjalistycznych  firm  lub  w  ramach  własnych  zasobów i możliwości,  
3)  zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych,  
4)  prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu specjalistycznego programu komputerowego) bądź w formie papierowej umożliwiającej czytelne wyodrębnienie poszczególnych operacji magazynowych dla Podprogramu 2021 oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii
artykułów spożywczych,
5)  prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych,  
6)  zapobieganie marnotrawieniu żywności poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynowej artykułów spożywczych dostarczonych w ramach Podprogramu 2021.  

Szczegółowy opis minimalnych standardów dla OPL znajduje się w Wytycznych MRPiPS pod linkiem:   
 
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a
 
Tryb składania wniosków:
1.  Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć „Wniosek weryfikujący spełnianie kryteriów uczestnictwa przez organizacje partnerskie lokalne w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021”, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia:
- POPŻ21_Wniosek Weryfikacyjny OPL_
 Termin składania wniosków: do 20 listopada 2021 r.  
2.  Wniosek (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email: oraz drogą pocztową wraz z załącznikami (statut, ewentualne pełnomocnictwa do zawierania zobowiązań) na adres:  
 
Bank Żywności w Częstochowie
ul. Żwirki i Wigury 6/14 p.309
42-217 CZĘSTOCHOWA
 
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36 lub 507 162 616.
 
Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:
1.  Wyboru kilku lokalnych organizacji partnerskich z terenu gminy.  
2.  Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.  
3.  Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we „Wniosku weryfikującym spełnianie kryteriów uczestnictwa przez organizacje partnerskie lokalne w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021”.  
 
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
Prezes Zarządu
Banku Żywności w Częstochowie  
(-) Norbert Kępiński
 
 
Kłobuck, dnia 15 listopada 2021 r.

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 2021_klobuck_ogloszenie.pdf 21-11-16 11:54 158.16KB pobierz plik: 2021_klobuck_ogloszenie.pdf
pdf POPŻ21_Wniosek Weryfikacyjny OPL_.pdf 21-11-16 11:54 422.52KB pobierz plik: POPŻ21_Wniosek Weryfikacyjny OPL_.pdf