do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ

02 Sierpień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) 2014-2020
WSPÓŁPFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
W PODPROGRAMIE 2018

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na
terenie Miasta i Gminy Kłobuck działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Miasta i Gminy Kłobuck.

Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Miasta i Gminy Kłobuck pomocy żywnościowej w okresie: sierpień 2018 –
czerwiec 2019.

Wymagania wobec Partnera:
Podmiot chcący realizować działania w ramach POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018 jest zobowiązany do
zapewnienia i przestrzegania minimalnych standardów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla
Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w
Podprogramie 2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r., tj.:
1. W obszarze administrowania:
1) posiadanie zaplecza technicznego, zapewniającego właściwą obsługę dystrybucji żywności, tj. m.in.
pomieszczenia do obsługi administracyjnej, telefonu, i o ile to możliwe, komputera,
2) zapewnienie ogólnodostępnej informacji na stronie internetowej, o ile posiada stronę internetową, zawierającej
opis działań realizowanych przez organizację w ramach Podprogramu 2018,
3) zapewnienie ogólnodostępnej informacji w miejscu realizacji dystrybucji dotyczącej: finansowania POPŻ ze
środków UE, kryteriów kwalifikowalności i sposobu kwalifikowania osób do objęcia pomocą żywnościową w
ramach Podprogramu 2018, zasad przekazywania artykułów spożywczych oraz możliwości i trybu składania
skarg przez osoby najbardziej potrzebujące, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez organizację,
4) zapewnienie współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej,
5) wydawanie żywności wyłącznie w pomieszczeniach, którymi dysponuje organizacja i/lub dostarczanie artykułów
spożywczych do miejsc zamieszkania osób najbardziej potrzebujących,
6) organizowanie dystrybucji żywności w sposób zapobiegający wszelkiej stygmatyzacji i dyskryminacji
beneficjentów programu,
7) prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikowanie dokumentów uprawniających do skorzystania z
pomocy.
2. W obszarze magazynowania:
1) posiadanie pomieszczeń magazynowych umożliwiających przechowywanie artykułów spożywczych w
warunkach określonych przez producenta,
2) zapewnienie monitoringu/ochrony za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych
zasobów i możliwości,
3) zapewnienie rozładunku i załadunku artykułów spożywczych,
4) prowadzenie odrębnej ewidencji magazynowej w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu specjalistycznego
programu komputerowego) bądź w formie papierowej umożliwiającej czytelne wyodrębnienie poszczególnych
operacji magazynowych dla Podprogramu 2018 oraz zidentyfikowanie ścieżki dystrybucji poszczególnych partii
artykułów spożywczych,
5) prowadzenie zbiorczej ewidencji magazynowej w ujęciu miesięcznym umożliwiającej prześledzenie dystrybucji
każdej partii poszczególnych artykułów spożywczych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych,

kategoria: Powiązane pliki [5]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Klobuck_OGŁOSZENIE.pdf 18-08-02 15:18 157.88KB pobierz plik: Klobuck_OGŁOSZENIE.pdf
doc POPŻ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. rozszerzona dla nowych OPL.doc 18-08-02 15:18 75.5KB pobierz plik: POPŻ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. rozszerzona dla nowych OPL.doc
pdf POPŻ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. rozszerzona dla nowych OPL.pdf 18-08-02 15:18 273.74KB pobierz plik: POPŻ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. rozszerzona dla nowych OPL.pdf
doc POPŻ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. skrócona.doc 18-08-02 15:18 66KB pobierz plik: POPŻ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. skrócona.doc
pdf POPŻ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. skrócona.pdf 18-08-02 15:19 283KB pobierz plik: POPŻ2018_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver. skrócona.pdf