do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/OBWIESZCZENIE/idn:2027
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

21 Listopad 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 18.11.2022 r.

GPN.6733.20.2022.AD

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późń. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późń. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Gminy Kłobuck, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marian Kozik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oraz 4 stanowisk słupowych w ulicy bocznej od ul. Wyszyńskiego w Kłobucku, w obrębie działek o nr ewid. 1060/148, 1060/51, 1060/155, 1060/154, 1060/190 i 1060/156 obręb Zagórze, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami nr 7 i nr 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku”.
    Zainteresowani mogą w ciągu 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski osobiście w Urzędzie Miejskim w Kłobucku z siedzibą przy ul. 11 Listopada lub pod numerem telefonu 34/3100187. W myśl art 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
    Burmistrz Kłobucka ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Katarzyna Jasińska

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
2. Tablica ogłoszeń Osiedla Nr 3.
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 22-11-21 13:58 397.37KB pobierz plik: obwieszczenie - skan