do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

22 Wrzesień 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Obwieszczenie

Burmistrz Kłobucka zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 t.j.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kłobuck na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim  w  Kłobucku, ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: . Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 12.10.2022 r. (21 dni). Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kłobucka.

 

BURMISTRZ KŁOBUCKA
(-) JERZY ZAKRZEWSKI

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie-skan 22-09-22 09:14 415.37KB pobierz plik: Obwieszczenie-skan
docx formularz_zglaszania_uwag 22-09-22 09:15 11.01KB pobierz plik: formularz_zglaszania_uwag