do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

19 Wrzesień 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 19.09.2022 r.

GPN.6733.16.2022.AD

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Kompleksowej Obsługi Budownictwa "KOBNEXT" Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Piastowskiej 57 oraz  Parkland Inwestycje B.G. Ciepiela Spółka Komandytowa z siedzibą w Częstochowie przy ul. Krótkiej 27A, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Kamil Wróbel, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej, na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 1543 obręb Zagórze, położonym w Kłobucku przy ul. Andersa.
    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowanej i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji powinno określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywania dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Z up.Burmistrza
                                                                                    Kierownik
                                                                     Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i
Gospodarki Nieruchomościami
                                                                                   mgr inż. Katarzyna Jasińska


Obwieszczenie o wydanej decyzji administracyjnej podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
2. Tablica ogłoszeń Osiedla Nr 1.
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 22-09-19 13:13 372.03KB pobierz plik: obwieszczenie - skan