do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

10 Sierpień 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 08.08.2022 r.

GPN.6733.12.2022.AD

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Gminy Kłobuck, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Paweł Muzyk, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Sołectwie Zakrzew w miejscowości Kłobuck", przyjętej do realizacji w Kłobucku w rejonie ulic Krętej, Stawowej, Wodnej, Zakrzewskiej, Reja i Drukarskiej.
    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck .
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie na pośrednictwem Burmistrza Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Na podstawie art 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji powinno określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazania dowodów uzasadniających to żądanie .    
          Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
          Na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.


Z up. Burmistrza
Kierownik
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i
Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Katarzyna Jasińska

Obwieszczenie o wydanej decyzji  podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Zakrzew.
3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Rybno.
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 22-08-10 09:47 360.8KB pobierz plik: obwieszczenie - skan